គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 6:13 Khmer Christian Bible (KCB)

លុះ​ព្រឹក​ឡើង​ ព្រះអង្គ​បាន​ហៅ​សិស្ស​របស់​ព្រះអង្គ​មក​ ហើយ​ក៏​រើស​ដប់​ពីរ​នាក់​ចេញ​ពី​ពួកគេ​ ព្រះអង្គ​ហៅ​អ្នក​ទាំង​នេះ​ថា​ជា​សាវក​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 6

មើលលូកា 6:13នៅក្នុងបរិបទ