គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 3:27 Khmer Christian Bible (KCB)

លោក​យូដា​ជា​កូន​លោក​យ៉ូអាណាន់​ លោក​យ៉ូអាណាន់​ជា​កូន​លោក​រេសា​ លោក​រេសា​ជា​កូន​លោក​សូរ៉ូបាបិល​ លោក​សូរ៉ូបាបិល​ជាកូន​លោក​សាលធាល​ លោក​សាលធាល​ជា​កូន​លោក​នេរី​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 3

មើលលូកា 3:27នៅក្នុងបរិបទ