គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 23:54 Khmer Christian Bible (KCB)

ថ្ងៃ​នោះ​ជា​ថ្ងៃ​រៀបចំ​ ហើយ​ថ្ងៃ​សប្ប័ទ​បាន​ខិត​ជិត​មក​ដល់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 23

មើលលូកា 23:54នៅក្នុងបរិបទ