គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 22:32 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ខ្ញុំ​បាន​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​អ្នក​ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ជំនឿ​របស់​អ្នក​ធ្លាក់​ចុះ​ឡើយ​ ហើយ​នៅ​ពេល​អ្នក​ប្រែ​ចិត្ដ​ ចូរ​ពង្រឹង​បងប្អូន​របស់​អ្នក​ផង»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 22

មើលលូកា 22:32នៅក្នុងបរិបទ