គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 22:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​កូន​មនុស្ស​ត្រូវ​ទៅ​ដូចជា​សេចក្ដី​ដែល​បាន​ចែង​ទុក​មក​មែន​ ប៉ុន្ដែ​វេទនា​ដល់​មនុស្ស​ម្នាក់​នោះ​ដែល​បាន​ក្បត់​កូន​មនុស្ស»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 22

មើលលូកា 22:22នៅក្នុងបរិបទ