គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 21:13 Khmer Christian Bible (KCB)

តែ​ពេល​វេលា​នោះ​ត្រលប់​ជា​ឱកាស​សម្រាប់​អ្នក​រាល់គ្នា​ធ្វើ​ទី​បន្ទាល់​វិញ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 21

មើលលូកា 21:13នៅក្នុងបរិបទ