គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 20:43 Khmer Christian Bible (KCB)

រហូត​ដល់​យើង​ដាក់​ខ្មាំង​សត្រូវ​របស់​អ្នក​ជា​កំណល់​ជើង​របស់​អ្នក។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 20

មើលលូកា 20:43នៅក្នុងបរិបទ