គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 20:40 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ពួកគេ​មិន​ហ៊ាន​សួរ​ព្រះអង្គ​អំពី​អ្វី​ទៀត​ឡើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 20

មើលលូកា 20:40នៅក្នុងបរិបទ