គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 20:34 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «ពួក​កូន​ចៅ​នៃ​ជំនាន់​នេះ​រៀបការ​ជា​ប្ដី​ប្រពន្ធ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 20

មើលលូកា 20:34នៅក្នុងបរិបទ