គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 18:20 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​ស្គាល់​បញ្ញត្ដិ​ហើយ​ថា​ កុំ​ផិតក្បត់​ កុំ​សម្លាប់​មនុស្ស​ កុំ​លួច​ កុំ​ធ្វើ​ជា​សាក្សី​ក្លែងក្លាយ​ ហើយ​ចូរ​គោរព​ឪពុក​ម្ដាយ​របស់​អ្នក»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 18

មើលលូកា 18:20នៅក្នុងបរិបទ