គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 16:20 Khmer Christian Bible (KCB)

មាន​បុរស​ក្រី​ក្រ​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ឡាសារ​ គាត់​កើត​ដំបៅ​ពេញ​ខ្លួន​ គេ​បាន​ផ្ដេក​គាត់​នៅ​មាត់​ទ្វារ​របស់​អ្នក​មាន​នោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 16

មើលលូកា 16:20នៅក្នុងបរិបទ