គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 16:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួក​សិស្ស​របស់​ព្រះអង្គ​ទៀត​ដែរ​ថា៖​ «បុរស​អ្នក​មាន​ម្នាក់​មាន​មេការ​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្ដឹង​ថា​ បាន​បង្ហិន​ទ្រព្យ​សម្បត្ដិ​របស់​គាត់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 16

មើលលូកា 16:1នៅក្នុងបរិបទ