គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 15:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ទាំង​ពួក​អ្នក​ខាង​គណៈ​ផារិស៊ី​ និង​ពួក​គ្រូ​វិន័យ​បាន​រអ៊ូរទាំ​ថា៖​ «អ្នក​នេះ​ស្វាគមន៍​ពួក​មនុស្ស​បាប​ ហើយ​បរិភោគ​ជាមួយ​ពួកគេ​ទៀត​ផង»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 15

មើលលូកា 15:2នៅក្នុងបរិបទ