គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 13:30 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​មើល៍​ ពួក​អ្នក​នៅ​ក្រោយ​នឹង​ត្រលប់​ជា​នៅ​មុខ​ ហើយ​ពួក​អ្នក​នៅ​មុខ​នឹង​ត្រលប់​ជា​នៅ​ក្រោយ​វិញ»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 13

មើលលូកា 13:30នៅក្នុងបរិបទ