គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 11:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​សម្លាញ់​ខ្ញុំ​ម្នាក់​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​លេង​ខ្ញុំ​ ហើយ​ខ្ញុំ​គ្មាន​អ្វី​រៀបចំ​ទទួល​គាត់​ទេ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 11

មើលលូកា 11:6នៅក្នុងបរិបទ