គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 11:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​នៅពេល​មនុស្ស​ខ្លាំង​ជាង​គាត់​មក​យក​ឈ្នះ​លើ​គាត់​ អ្នក​នោះ​នឹង​ដក​យក​អាវុធ​ជា​ទី​ទុក​ចិត្ដ​របស់​គាត់​ចេញ​ រួច​ក៏​យក​របស់​ដែល​ប្លន់​បាន​ទៅ​ចែក​គ្នា​ទៀត​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 11

មើលលូកា 11:22នៅក្នុងបរិបទ