គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 10:39 Khmer Christian Bible (KCB)

នាង​មាន​ប្អូន​ស្រី​ម្នាក់​ទៀត​ដែរ​ ឈ្មោះ​ម៉ារា​ដែល​កំពុង​ស្ដាប់​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះអង្គ​ដោយ​អង្គុយ​នៅ​ទៀប​បាទា​ព្រះអម្ចាស់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 10

មើលលូកា 10:39នៅក្នុងបរិបទ