គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 10:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​នៅ​ពេល​ជំនុំជម្រះ​ក្រុង​ទីរ៉ុស​ និង​ស៊ីដូន ​មុខជា​ងាយទ្រាំ​ជាង​អ្នក​រាល់គ្នា។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 10

មើលលូកា 10:14នៅក្នុងបរិបទ