គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 10:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​ប្រាប់​អ្នក​រាល់គ្នា​ថា​ នៅ​ថ្ងៃ​នោះ​ សម្រាប់​ក្រុង​សូដុម​ងាយទ្រាំ​ជាង​ក្រុង​នោះ​ទៅ​ទៀត​។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 10

មើលលូកា 10:12នៅក្នុងបរិបទ