គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 8:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រោះ​បើ​អ្នក​រាល់គ្នា​រស់នៅ​តាម​សាច់ឈាម​ នោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​នឹង​ត្រូវ​ស្លាប់​ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ បើ​អ្នក​រាល់គ្នា​សម្លាប់​អំពើ​របស់​រូបកាយ​ដោយ​ព្រះវិញ្ញាណ​ នោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​នឹង​មាន​ជីវិត។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 8

មើលរ៉ូម 8:13នៅក្នុងបរិបទ