គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 8:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ឥឡូវ​នេះ​ អស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​គ្មាន​ទោស​ទៀត​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 8

មើលរ៉ូម 8:1នៅក្នុងបរិបទ