គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 7:21 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុនេះ​ ខ្ញុំ​រក​ឃើញ​គោលការណ៍​មួយ​ គឺ​នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ចង់​ធ្វើ​ការ​ល្អ​ នោះ​សេចក្ដី​អាក្រក់​ក៏​ចេះ​តែ​នៅ​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ជានិច្ច​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 7

មើលរ៉ូម 7:21នៅក្នុងបរិបទ