គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 7:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រោះ​បាប​បាន​ឆ្លៀត​ឱកាស​បញ្ឆោត​ខ្ញុំ​តាមរយៈ​បញ្ញត្ដិ​ ហើយ​ក៏​សម្លាប់​ខ្ញុំ​តាមរយៈ​បញ្ញត្ដិ​នោះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 7

មើលរ៉ូម 7:11នៅក្នុងបរិបទ