គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 5:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​បាប​បាន​មាន​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​នេះ​រួច​ទៅ​ហើយ​ មុន​មាន​គម្ពីរ​វិន័យ​ តែ​កាល​ណា​មិន​ទាន់​មាន​ក្រឹត្យវិន័យ​ ​បាប​ក៏​មិន​បាន​រាប់​ជា​ទោស​ដែរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 5

មើលរ៉ូម 5:13នៅក្នុងបរិបទ