គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 5:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ​ យើង​ក៏​មាន​អំណរ​ដែរ​នៅ​ក្នុង​ព្រះជាម្ចាស់​តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​របស់​យើង​ ដែល​ឥឡូវ​នេះ​យើង​បាន​ទទួល​ការ​ផ្សះផ្សា​តាមរយៈ​ព្រះអង្គ​រួច​ហើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 5

មើលរ៉ូម 5:11នៅក្នុងបរិបទ