គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 2:17 Khmer Christian Bible (KCB)

បើ​អ្នក​មាន​ឈ្មោះ​ជា​ជនជាតិ​យូដា​ ដែល​ពឹង​លើ​គម្ពីរ​វិន័យ​ អួត​អំពី​ព្រះជាម្ចាស់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 2

មើលរ៉ូម 2:17នៅក្នុងបរិបទ