គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 14:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុនោះ​ហើយ​បាន​ជា​ព្រះគ្រិស្ដ​សោយ​ទិវង្គត​ ហើយ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​លើ​ទាំង​មនុស្ស​ស្លាប់​ និង​មនុស្ស​រស់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 14

មើលរ៉ូម 14:9នៅក្នុងបរិបទ