គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 14:20 Khmer Christian Bible (KCB)

កុំ​បំផ្លាញ​កិច្ចការ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ដោយសារ​តែ​អាហារ​ឡើយ​ ដ្បិត​អាហារ​សុទ្ធតែ​បរិសុទ្ធ​ទេ​ ប៉ុន្ដែ​ជា​ការ​អាក្រក់​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​បរិភោគ​ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ជំពប់​ដួល​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 14

មើលរ៉ូម 14:20នៅក្នុងបរិបទ