គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ឥត​ពុតត្បុត​ ស្អប់​សេចក្ដី​អាក្រក់​ ហើយ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​សេចក្ដី​ល្អ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:9នៅក្នុងបរិបទ