គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:8 Khmer Christian Bible (KCB)

បើ​ខាង​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ដ​ ចូរ​លើក​ទឹក​ចិត្ដ​ បើ​ខាង​ការ​ឲ្យ​ ចូរ​ឲ្យ​ដោយ​សប្បុរស​ បើ​ខាង​ការ​ដឹកនាំ​ ចូរ​ដឹកនាំ​ដោយ​ឧស្សាហ៍​ បើ​ខាងកា​រផ្ដល់​សេចក្ដី​មេត្ដា​ ចូរ​ធ្វើ​ដោយ​រីករាយ​ចុះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:8នៅក្នុងបរិបទ