គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:21 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​កុំ​ឲ្យ​សេចក្ដី​អាក្រក់​ឈ្នះ​អ្នក​បាន​ឡើយ​ ប៉ុន្ដែ​ចូរ​អ្នក​យក​ឈ្នះ​លើ​សេចក្ដី​អាក្រក់​ដោយ​សេចក្ដី​ល្អ​ចុះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:21នៅក្នុងបរិបទ