គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​កុំ​តប​ស្នង​ការ​អាក្រក់​ដោយ​ការ​អាក្រក់​ឡើយ​ ត្រូវ​តាំង​ចិត្ដ​ធ្វើ​ការ​ល្អ​នៅ​ចំពោះ​មនុស្ស​ទាំង​អស់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:17នៅក្នុងបរិបទ