គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:15 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​អរ​សប្បាយ​ជាមួយ​ពួកអ្នក​អរ​សប្បាយ​ ហើយ​យំ​ជាមួយ​ពួកអ្នក​យំ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:15នៅក្នុងបរិបទ