គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​អរ​សប្បាយ​ដោយ​មាន​សង្ឃឹម​ ចូរ​ស៊ូទ្រាំ​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​ទុក្ខ​លំបាក​ ចូរ​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​បាន​ខ្ជាប់​ខ្ជួន​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:12នៅក្នុងបរិបទ