គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 12:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​ឧស្សាហ៍​ កុំ​ខ្ជិល​ឡើយ​ ចូរ​បម្រើ​ព្រះអម្ចាស់​ដោយ​វិញ្ញាណ​ឆេះឆួល។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 12

មើលរ៉ូម 12:11នៅក្នុងបរិបទ