គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 11:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ឯ​ស្ដេច​ដាវីឌ​វិញ​និយាយ​ថា៖​ «សូម​ឲ្យ​តុ​របស់​ពួកគេ​ត្រលប់​ជា​អង្គប់​ ជា​អន្ទាក់​ ជា​របស់​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជំពប់​ដួល​ និង​ជា​សំណង​ដល់​ពួកគេ​វិញ​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 11

មើលរ៉ូម 11:9នៅក្នុងបរិបទ