គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 11:10 Khmer Christian Bible (KCB)

សូម​ឲ្យ​ភ្នែក​របស់​ពួកគេ​ងងឹត​មើល​មិន​ឃើញ​ ហើយ​ឲ្យ​ខ្នង​របស់​ពួកគេ​កោង​រហូត»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 11

មើលរ៉ូម 11:10នៅក្នុងបរិបទ