គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 10:15 Khmer Christian Bible (KCB)

តើ​ឲ្យ​មាន​អ្នក​ប្រកាស​យ៉ាង​ដូចម្ដេច​បាន​ បើ​គ្មាន​អ្នកណា​ចាត់​ឲ្យ​គេ​ទៅ​ផង?​ ដូច​មាន​សេចក្ដី​ចែង​ទុក​ថា៖​ «ជើង​របស់​អ្នក​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​សេចក្ដី​សុខសាន្ដ​ ​ល្អ​ប្រពៃ​ណាស់​ហ្ន៎!»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 10

មើលរ៉ូម 10:15នៅក្នុងបរិបទ