គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 1:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​នៅ​ក្នុង​ដំណឹង​ល្អ​ សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ត្រូវ​បាន​បើកសំដែង​ដោយសារ​ជំនឿ​ ហើយ​ឲ្យ​ជំនឿ​នោះ​ចម្រើន​ច្រើន​ឡើង​ ដូច​មាន​ចែង​ទុក​ថា៖​ «មនុស្ស​សុចរិត​នឹង​រស់​ដោយ​ជំនឿ»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 1

មើលរ៉ូម 1:17នៅក្នុងបរិបទ