គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 8:53 Khmer Christian Bible (KCB)

តើ​អ្នក​ធំ​ជាង​លោក​អ័ប្រាហាំ​ ជា​ដូនតា​របស់​យើង​ និង​ពួកអ្នក​នាំ​ព្រះបន្ទូល​ដែល​បាន​ស្លាប់​ទៅ​ហើយ​នោះ​ឬ?​ តើ​អ្នក​តាំង​ខ្លួន​ជា​នរណា?​»

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 8

មើលយ៉ូហាន 8:53នៅក្នុងបរិបទ