គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 7:40 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​បាន​ឮ​ពាក្យ​ទាំង​នេះ​ អ្នក​ខ្លះ​ក្នុង​ចំណោម​បណ្តាជន​ក៏​និយាយ​ថា៖​ «អ្នក​នេះ​ពិត​ជា​អ្នក​នាំ​ព្រះបន្ទូល​ហើយ»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 7

មើលយ៉ូហាន 7:40នៅក្នុងបរិបទ