គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 7:16 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​ក៏​មាន​បន្ទូល​ឆ្លើយ​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «ខ្ញុំ​មិន​បង្រៀន​អំពី​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​ខ្ញុំ​ទេ​ ប៉ុន្ដែ​ជា​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​បាន​ចាត់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​មក​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 7

មើលយ៉ូហាន 7:16នៅក្នុងបរិបទ