គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 5:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ពួក​ជនជាតិ​យូដា​និយាយ​ទៅ​អ្នក​ដែល​បាន​ជា​នោះ​ថា៖​ «ថ្ងៃ​នេះ​ជា​ថ្ងៃ​សប្ប័ទ​ វិន័យ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​លី​កន្ទេល​របស់​អ្នក​ទេ»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 5

មើលយ៉ូហាន 5:10នៅក្នុងបរិបទ