គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 4:8 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​ពួក​សិស្ស​របស់​ព្រះអង្គ​បាន​ចេញ​ទៅ​ក្នុង​ក្រុង​អស់​ហើយ​ ដើម្បី​ទិញ​អាហារ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 4

មើលយ៉ូហាន 4:8នៅក្នុងបរិបទ