គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 4:53 Khmer Christian Bible (KCB)

នោះ​ឪពុក​បាន​ដឹង​ថា​ គឺ​នៅ​ពេល​នោះ​ឯង​ដែល​ព្រះយេស៊ូ​មាន​បន្ទូល​មក​គាត់​ថា​ កូន​ប្រុស​របស់​អ្នក​នៅស់​ទេ​ ដូច្នេះ​ហើយ​គាត់​ និង​គ្រួសារ​ទាំង​មូល​របស់​គាត់​ក៏​ជឿ​ព្រះអង្គ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 4

មើលយ៉ូហាន 4:53នៅក្នុងបរិបទ