គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 3:28 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​អ្នករាល់គ្នាផ្ទាល់​ជា​សា​ក្សី​អំពីខ្ញុំ កាល​ដែល​ខ្ញុំប្រាប់​ថា ខ្ញុំមិន​មែន​ជា​ព្រះគ្រិស្ដ​ទេ ប៉ុន្ដែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ចាត់​ខ្ញុំឲ្យ​មក​មុន​ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 3

មើលយ៉ូហាន 3:28នៅក្នុងបរិបទ