គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 20:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​នោះ​នាង​ម៉ារា​ អ្នក​ក្រុង​ម៉ាក់ដាឡា​ក៏​នាំ​ដំណឹង​នេះ​ទៅ​ប្រាប់​ពួក​សិស្ស​ថា៖​ «ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​ព្រះអម្ចាស់»​ ព្រមទាំង​សេចក្ដី​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​មាន​បន្ទូល​ប្រាប់​នាង​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 20

មើលយ៉ូហាន 20:18នៅក្នុងបរិបទ