គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 2:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ម្ដាយ​របស់​ព្រះអង្គ​ប្រាប់​ពួកអ្នក​បម្រើ​ថា៖​ «ចូរ​ធ្វើ​តាម​អ្វី​ដែល​កូន​ខ្ញុំ​ប្រាប់​ចុះ»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 2

មើលយ៉ូហាន 2:5នៅក្នុងបរិបទ