គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 19:36 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ហេតុការណ៍​ទាំង​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​ដើម្បី​ឲ្យ​សម្រេច​បទគម្ពីរ​ដែល​ចែង​ថា​ គ្មាន​ឆ្អឹង​ណា​មួយ​របស់​ព្រះអង្គ​ត្រូវ​បាក់​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 19

មើលយ៉ូហាន 19:36នៅក្នុងបរិបទ