គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 16:15 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្វីៗ​ដែល​ព្រះវរបិតា​មាន​គឺ​ជា​របស់​ខ្ញុំ​ ហេតុនេះ​បាន​ជា​ខ្ញុំ​ប្រាប់​ថា​ ព្រះអង្គ​នឹង​ទទួល​យក​អ្វីៗ​ជា​របស់​ខ្ញុំ​មក​ប្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​ដឹង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 16

មើលយ៉ូហាន 16:15នៅក្នុងបរិបទ